Regulamin sklepu drukujemy.eu

I Informacje

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Wydawnictwa DOT za pośrednictwem strony internetowej www.drukujemy.eu. Zastosowanie Regulaminu wynika z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Właścicielem domeny drukujemy.eu i administratorem systemu (zwanym dalej Sklepem) dostępnego pod adresem www.drukujemy.eu jest Wydawnictwo DOT (zwane dalej Drukarnią), z siedzibą w 59-220 Legnicy przy ul. Lotniczej 38/39 c, numer NIP 691 195 02 58 - nazywany dalej Drukarnią.
 3. Informacje o produktach są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego
 4. Kontakt z Drukarnią można uzyskać telefonicznie pod numerem 518 463 785 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@drukujemy.eu.

 

II Postanowienia ogólne

 1. Warunkiem niezbędnym do złożenia zamówienia jest prawidłowa rejestracja na stronie www.drukujemy.eu oraz zalogowanie się do Sklepu.
 2. Prawidłowa rejestracja polega na podaniu wszystkich danych w formularzu rejestracyjnym zgodnych z prawdą oraz na zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
 3. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna, przedsiębiorstwo, organizacja lub urząd - zwany dalej Klientem.
 4. Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu po stronie Klienta niezbędna jedna z aktualnych przeglądarek z włączona obsługą JavaScript.
 5. Odpowiedzialność za użyte treści w przedmiocie zlecenia (w tym poszanowanie prawa własności intelektualnej, treści prawnie zakazane) ponosi Klient.
 6. Zakazuje się korzystania ze Sklepu w sposób do tego nieprzeznaczony, w szczególności poprzez wysyłanie treści niezamówionych (spam) oraz poprzez próby ingerencji informatycznej w struktury systemu Sklepu.
 7. Konta Klientów naruszających Regulamin mogą zostać usunięte lub ograniczone funkcjonalnie po uprzednim ostrzeżeniu.
 8. Korzystając ze Sklepu Klient, jest zobligowany do korzystania ze strony zgodnie z prawem RP, Regulaminem i ogólnymi zasadami sieci.

 

III Składanie i realizacja zamówień

 1. Przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Klientem a Drukarnią za pośrednictwem Sklepu są artykuły poligraficzne, reklamowe i/lub powiązane z nimi usługi wykonane wg parametrów określonych przez Klienta.
 2. Ceny w Sklepie są cenami całkowitymi za wybraną usługę wraz z kosztami dostawy w jedno miejsce w Polsce. Ceny podawane są zarówno w kwotach netto jak i brutto (zawierające stosowny podatek VAT).
 3. Zamówienia przyjmuje się przez Sklep lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@drukujemy.eu.
 4. Sklep funkcjonuje (jest gotowy na przyjęcie zamówienia) każdego dnia przez 24 godziny. Czas realizacji poszczególnych zleceń jest każdorazowo określony przy konkretnej ofercie.
 5. Każde zamówienie podlega weryfikacji. Weryfikacja plików odbywa się w każdy dzień roboczy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Zamówienia opłacone i zaakceptowane przed godziną 14 rozpoczynają realizację tego samego dnia, w pozostałych przypadkach zlecenie startuje następnego dnia roboczego.
 6. Za prawidłowe zamówienie złożone przez pocztę email uważa się zamówienie zawierające wszystkie parametry produktu określone przy takim produkcie w Sklepie, załączenie pliku z projektem oraz podanie danych zamawiającego umożliwiających wystawienie faktury pro-forma będącej ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 7. Zamówienie poprzez Stronę odbywa się poprzez wypełnienie formularza z parametrami produktu, zalogowanie się (warunkiem jest wcześniejsza rejestracja), załączenie pliku z projektem (jeśli tak stanowi formularz) oraz opłacenie zlecenia.
 8. Potwierdzeniem prawidłowości złożonego zamówienia jest mail podsumowujący treść zlecenia, stanowiący jednocześnie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 9. Zlecenia złożone za pośrednictwem poczty e-mail zostaną potwierdzone przez e-mail zwrotny z fakturą proforma jako propozycja zawarcia umowy sprzedaży.
 10. Jeżeli weryfikacja zlecenia i płatność zostały dokonane przed godziną 14 dnia roboczego, wówczas za dzień pierwszy realizacji uważa się dzień bieżący. Niespełnienie któregokolwiek z dwóch warunków powoduje przesunięcie realizacji na następny dzień roboczy o ile nastąpi spełnienie warunków (weryfikacji i płatności).
 11. Zamówienie opłacone oznacza, że środki za nie zostały zaksięgowane na koncie Drukarni lub są potwierdzone przez operatora płatności wybranego podczas składania zamówienia.
 12. Weryfikacja plików odbywa się w dni robocze w godzinach od 8 do 16 niezwłocznie po wpłynięciu zlecenia z zachowaniem kolejności napływania zleceń. W sytuacjach wzmożonego natężenia zleceń weryfikacja może wydłużyć do maksymalnie 24 godzin.
 13. Zlecenia złożone, zweryfikowane i opłacone uznawane są za wiążącą wolę umowy sprzedaży z Drukarnią i oznaczają przekazanie zlecenia do realizacji uniemożliwiając rezygnację ze zlecenia.
 14. Płatności mogą być dokonywane za pośrednictwem imoje.pl należącego do ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459 lub poprzez przelew bankowy na konto Drukarni. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system imoje.pl są przekazywane spółce ING Bank Śląski SA, jako administratora danych. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez imoje.pl.
 15. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe przesłanie danych przez zewnętrzne systemy płatnicze.
 16. Drukarnia dokłada wszelkich starań by czas realizacji poszczególnych zleceń był zachowany. Zastrzega sobie jednak prawo do opóźnienia w wyjątkowych sytuacjach (np. okresy spiętrzeń zleceń, okres urlopowy, stan epidemii itp.) jednak nie dłużej niż trzy dni robocze. Za opóźnienie trwające do trzech dni roboczych nie przysługuje Klientowi prawo do roszczeń, odszkodowania i odstąpienia od umowy.
 17. Zgodnie z art. 38 pkt. 3 Ustawy o Prawach Konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, gdyż przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 18. Zamówienie złożone, a nieopłacone w terminie 21 dni będzie usuwane ze Sklepu.
 19. Zamówienie złożone i opłacone lecz z powodu zaniechania Klienta uniemożliwiające jego realizację (brak prawidłowego projektu, brak akceptacji projektu itp.) zostanie po 21 dniach anulowane, a płatność zostanie zwrócona Klientowi nie później niż w ciągu trzech dni roboczych tym samym kanałem płatniczym.
 20. Anulowanie zlecenia możliwe jest do momentu akceptacji pliku przez Drukarnię.
 21. Kolejność weryfikacji plików wynika z kolejności opłaconych zleceń.
 22. W przypadku anulowania zlecenia, zwrot środków nastąpi nie później niż 14 dni od jego anulowania.
 23. Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur i faktur korygujących drogą elektroniczną na adres podany w rejestracji. Jednocześnie Klient ma zapewniony dostęp do faktur w Sklepie w koncie Klienta.

 

IV Dostawa i transport

 1. Koszty dostawy wliczone są w koszty realizacji zlecenia. Dostawa obejmuje jedno miejsce na terenie RP podane podczas składania zamówienia.
 2. Dostawa odbywa się za pośrednictwem zewnętrznych firm kurierskich.
 3. Podane przy każdym produkcie terminy realizacji nie uwzględniają czasu dostawy. Czas dostawy określają firmy kurierskie i jest to najczęściej 24-72 godz.

 

V Materiały do realizacji zleceń

 1. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez Klienta oraz za treści przez niego dostarczanych. Drukarnia zastrzega sobie prawo do nierealizowania zleceń zawierających treści i formy niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe.
 2. Odpowiedzialność za techniczną i merytoryczną zawartość plików ponosi Klient. Podstawowe wytyczne oraz makiety do realizacji plików znajdują się na stronie Sklepu.
 3. Weryfikacja pliku przez Drukarnię obejmuje sprawdzenie pod względem technicznym takich parametrów jak: format, spad, ilość stron, orientacja stron, przestrzeń barw, nadrukowania itp. Nie są weryfikowane m.in. treści, kompozycja, błędy wynikające z nieosadzenia bądź nieskrzywienia czcionek.
 4. Błędy znalezione przez weryfikatora, a zaakceptowane przez Klienta nie podlegają reklamacji.
 5. Akceptacja błędów zgłoszonych przez weryfikatora wymaga każdorazowo potwierdzenia przez Klienta drogą elektroniczna lub w komentarzu do zlecenia.
 6. Drukarnia przechowuje zlecenia bezterminowo, za wyjątkiem dostarczonych plików, które usuwane są po upływie 2 miesięcy.

 

VI Reklamacje

 1. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres mailowy reklamacje@drukujemy.eu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać numer Zlecenia z Portalu lub dane zamawiającego oraz dokładny opis stwierdzonej niezgodności i zakres żądania reklamacyjnego.
 3. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 10 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta.
 4. Drukarnia zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia. Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 16, zgłoszenia po tej godzinie przechodzą na kolejny dzień roboczy.
 5. Może zdarzyć się sytuacja, że Drukarnia poprosi Klienta o: odesłanie części lub całości wadliwego nakładu, uzupełnienie informacji, dostarczenie dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień. Klient zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania informacji z Drukarni. Po tym czasie postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone a reklamacja uznana za oddaloną.
 6. Zasadność reklamacji oceniana jest na podstawie próbek zarchiwizowanych, w przypadku niejednoznacznych sytuacji, Drukarnia może zażądać od Klienta zwrotu części lub całości nakładu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszt przesyłki ponosi Drukarnia.
 7. Reklamacje wynikłe z braku zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie będą rozpatrywane z uwagi na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku w przestrzeni barwnej CMYK. Porównanie kolorystyki wydruku z kolorystyką wyświetlaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie, nie może więc być powodem zgłoszenia reklamacji.
 8. Drukarnia dokłada wszelkich starań aby odwzorować w jak najwierniejszy sposób kolorystykę projektów, jednak z uwagi na zastosowanie w procesie druku wielu maszyn drukujących, mogą wystąpić nieznacznie różnice kolorystyczne. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce przy powieleniu zamówienia z tego samego projektu. Różnice w zakresie tolerancji +/- 5% nasycenia koloru nie są podstawą do reklamacji.
 9. Za nieprawidłową warstwę lakieru dyspersyjnego lub UV, określa się warstwę, która posiada w miejscu przeznaczonym do lakierowania, miejsca łuszczące się lub niepolakierowane.
 10. Nieprawidłowo wykonanymi złamami określa się takie, które powodują zagniecenia papieru lub zmarszczenia uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. W przypadku podłoży o gramaturze powyżej 150g występuje zjawisko pękania papieru, szczególnie w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia występowania tego zjawiska Drukarnia stosuje bigowanie przed procesem falcowania, które jednak nie zapewnia pełnego zabezpieczenia, przed tym zjawiskiem, które spowodowane jest wytrzymałością surowca. Wada taka nie jest traktowana jako błąd Drukarni.
 11. Biorąc pod uwagę proces druku oraz specyfikację maszyn drukujących, dopuszczalne są odchylenia:- tolerancja do 2 mm – przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki,- tolerancja do 1 mm – dla odchylenia złamu od nominalnej linii usytuowania w przypadku produktów falcowanych i bigowanych, dla perforacji oraz pasowania rysunku i warstwy przy lakierowaniu wybiórczym UV,- do 0,2 mm przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych,- różnic ilościowych i jakościowych, nie przekraczające + / - 5% ilości zamówionej.
 12. O ile klient nie zaznaczył inaczej, drukarnia ma prawo dzielić na bryty druki wielkoformatowe (folie, fototapety) wedle własnego uznania.
 13. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich rozpatrywane są na podstawie protokołu szkody, sporządzonego z kurierem w momencie odbioru paczki. Brak protokołu może stanowić podstawę do odmowy uznania reklamacji.
 14. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez drukarnię wada Produktu zostanie niezwłocznie usunięta i przesłany zostanie naprawiony Produkt lub - w przypadku gdy wady nie da się usunąć - nowy Produkt zostanie przesłany do Kupującego, w terminie zgodnym z czasem realizacji produktu.
 15. Maksymalny poziom rekompensaty nie może przekroczyć 100% wartości Zamówienia.
 16. Materiały dostarczane przez Drukarnię w Bezpłatnym Pakiecie Próbek, są przykładowymi i mogą różnić się do tych stosowanych w druku z uwagi na stosowanie materiałów pochodzących od różnych producentów. Różnice mieszczą się w zakresie tolerancji gramatur przyjętych w poligrafii.
 17. Drukarnia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań i zaniechań osób trzecich, tj. opóźnienia w przekazywaniu środków przez firmy i instytucje finansowe oraz firmy kurierskie, za pośrednictwem których dostarczane są przesyłki.

 

VII Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Politykę prywatności określa osobny dokument stanowiący integralną część z niniejszym regulaminem.
 2. Dokument dostępny jest na Stronie Sklepu, w dolnym menu Strony oraz pod adresem https://drukujemy.eu/informacje/polityka-prywatnosci

 

VIII Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Panelu drukujemy.eu zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków, zamawianie przez Panel nie jest możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje zmian wprowadzonych w Regulaminie przysługuje prawo do usunięcia konta z Portalu w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu, będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

IX Błędy w witrynie drukujemy.eu

 1. Drukarnia nadzoruje poprawne działanie witryny drukujemy.eu i stara się usunąć wszelkie zauważone oraz zgłoszone przez Klientów usterki możliwie jak najszybciej.
 2. Zauważone nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem witryny Klient może zgłosić wysyłając e- mail na adres: biuro@drukujemy.eu.
 3. Przy zgłoszeniu Klient powinien podać rodzaj i datę wystąpienia zauważonego błędu.

 

X Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Drukarnią a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

 

XI Definicje

Klient - osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoba fizyczna dokonująca Zamówienia w ramach Portalu.

Kodeks Cywilny -  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964. (Dz.U. nr 16, poz 93 ze zm.).

Regulamin -  niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Drukarni internetowej drukujemy.eu

Portal, Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.drukujemy.eu, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia, zwany zamiennie Panelem.

Produkty - materiały i usługi poligraficzne będące przedmiotem obrotu w ramach działalności Portalu.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Wydawnictwo DOT a Klientem.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Zamówienie -  zwane również Zleceniem, oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.

Proces zakupowy - ścieżka zakupowa od momentu wybrania produktu do momentu złożenia zamówienia.